Privacyreglement

Rch is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens met de naam: Registreren van persoonsgegevens t.b.v. de uitvoering van re-integratietrajecten onder meldingsnummer m1490608.

 • De door opdrachtgevers aan Rch verstrekte cliëntgegevens zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Rch hanteert een privacyreglement om m.b.t. de behandeling van deze gegevens de privacy van cliënten te garanderen.
 • Het privacyreglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van re-integratie – en jobcoachtrajecten alsmede het uitvoeren van (arbeidsdeskundige) onderzoeken.
 • Rch verwerkt deze persoonsgegevens om de re-integratie naar passende arbeid van cliënten te bevorderen en de arbeidsrelatie tussen cliënt en werkgever zo goed mogelijk in stand te houden. Daarnaast dient aan de administratieve afhandeling waaronder rapportage en verantwoording richting opdrachtgevers invulling gegeven te worden.
 • Persoonsgegevens worden tot vijf jaar na afsluiting van het traject bewaard en vervolgens vernietigd, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht. Indien hiervan sprake is, worden deze gegevens op niet tot de persoon te herleiden wijze tien jaar in een afzonderlijk en afgesloten archief bewaard.
 • Voor de verstrekking van persoonsgegevens aan derden is toestemming van de betrokkene vereist, tenzij de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijk voorschrift. De betrokkene heeft op verzoek altijd toestemming tot het inzien van zijn of haar dossier.
 • Al het personeel dat werkzaam is bij Rch heeft toegang tot de persoonsgegevens, inclusief administratieve krachten en de systeembeheerder. Verwerking van de gegevens geschiedt echter slechts door functionarissen die inhoudelijk bij cliënt betrokken zijn, te weten arbeidsdeskundigen, trajectbegeleiders en jobcoaches.
 • Bij het omgaan en opslaan van privacygevoelige gegevens houdt Rch zich strikt aan de geheimhoudingsplicht zoals gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor alle medewerkers van Rch, inclusief die medewerkers die zich niet direct met de uitvoering van re-integratietrajecten bezighouden.
 • Medewerkers worden bij aanvang dienstverband op het bestaan van het privacyreglement en de hierin voor hen vastgelegde plichten gewezen.
 • Dossiers worden bewaard in dossierkasten, welke met een deugdelijk slot afgesloten zijn. Deze dossiers worden uitsluitend behandeld en gebruikt door die medewerkers die zich binnen Rch met de uitvoering van re-integratietrajecten bezighouden, of met andere verplichtingen in het kader van de re-integratie, zoals de financiële afhandeling. Middels wachtwoorden en schermbeveiliging zijn de op de beschermde server vermelde persoonsgegevens afgeschermd voor toegang door onbevoegden.
 • Rch stelt de cliënt op de hoogte dat het beschikt over een privacyreglement, alsmede de wijze waarop de klant kennis kan nemen van het Privacyreglement.
 • De cliënt heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn of haar persoon betrekking hebbende gegevens. De cliënt dient daartoe schriftelijk een verzoek in te dienen.
 • De cliënt heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren of gegevens te verwijderen. Ook hiertoe dient een cliënt een schriftelijk verzoek in te dienen.